top of page
TowBox huren, trekhaakkoffer, bagagekoffer, dakkoffer, alkmaar, langedijk, schagen, hoorn, heiloo, limmen, heerhugowaard

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze Algemene leveringsvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1. Verhuurder: TowBoxhuren.nl
2. Huurder: Degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
3. Orderbevestiging: Op schrift gestelde aanvaarding van de boekingsaanvraag door TowBoxhuren.nl aan de huurder.
4. Overeenkomst: De tussen TowBoxhuren.nl en huurder aangegane overeenkomst van huur en verhuur trekhaakkoffer, waarop deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

5. Huurtermijn: De periode vanaf de begindatum tot en met de einddatum/-tijd, zoals opgenomen in de huurovereenkomst.
6. Huurtarief: Het totaalbedrag dat op basis van de huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.
7. Gehuurde: De roerende zaak die door TowBoxhuren.nl o.b.v. het gestelde in de overeenkomst beschikbaar gesteld wordt aan de huurder. 8. Leveringsdocument: Document waarin het gehuurde en alle losse onderdelen, behorende bij het gehuurde, worden opgesomd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door TowBoxhuren.nl met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de verhuur, het transport (n.v.t.) en de levering van de verhuurde materialen
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die TowBoxhuren.nl uitbrengt ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst met de huurder.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.
2.4 Indien door de huurder algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door TowBoxhuren.nl.
2.5 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een aanvraag voor verhuur van materialen kan uitsluitend ingediend worden via de website van TowBoxhuren.nl.
3.2 De huurder dient bij de aanvraag volledige en juiste informatie te verstrekken, waarmee de verhuurder in staat gesteld wordt een adequate overeenkomst op te stellen.
3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de schriftelijke boekingsbevestiging door de verhuurder is verzonden aan het door de huurder verstrekte email-adres.
3.4 De bevestiging wordt geacht een volledige weergave te zijn van alle van toepassing zijnde bepalingen op de overeenkomst.
3.5 De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder volledig instemt met de inhoud van de bevestiging en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden, tenzij huurder binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk aangeeft zich niet te kunnen verenigen met de bepalingen. Na deze termijn kan de overeenkomst niet meer worden aangepast of ontbonden, tenzij de verhuurder schriftelijk met een verzoek tot aanpassing of ontbinding instemt.
3.6 De verhuurder heeft het recht een aanvraag tot verhuur zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 Annuleren van de boeking

U kunt tot 14 dagen voor de afhaaldatum de huur kosteloos annuleren. Wanneer u annuleert binnen 14 dagen voor vertrek zullen wij 50% van de huursom in rekening brengen met een minimum bedrag van € 50,00. Annuleert u binnen 7 dagen voor vertrek dan vindt er geen restitutie meer plaats. Annuleringen dienen per e-mail te worden doorgegeven, zodat er nooit een misverstand kan ontstaan over of en wanneer er geannuleerd is.

Artikel 5 Levering van het gehuurde

5.1 Levering van het gehuurde vindt plaats op de datum en het tijdstip zoals schriftelijk overeengekomen.
5.2 De huurder haalt het gehuurde materiaal op bij de (afhaal)vestiging van TowBoxhuren.nl.
5.3 Levering vindt alleen plaats aan diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Levering vindt plaats nadat:
5.5.1 betaling van het volledige orderbedrag heeft plaatsgevonden;
5.5.2 de huurder aan de verhuurder een kopie van een geldig identiteitsbewijs heeft overhandigd.
5.6 De huurder dient zich bij levering van de materialen expliciet akkoord te verklaren met de kwaliteit en toepasbaarheid van het gehuurde. Hiertoe ondertekent de huurder ter plaatse een leveringsdocument, waarin vastgelegd is welke materialen beschikbaar gesteld zijn door de verhuurder. Met de ondertekening van het leveringsdocument wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede, schone en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden dienen binnen één dag na de aflevering van de materialen schriftelijk bij de verhuurder te worden gemeld. Indien deze termijn is verstreken, vervalt de aansprakelijkheid van de verhuurder.
5.7 Indien sprake is van levering van ondeugdelijke en/of onjuiste materialen door de verhuurder, zullen deze op kosten van de verhuurder worden hersteld en/of vervangen. Deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op de gehuurde materialen en de eventuele transportkosten. De overige kosten die verband houden met de vervanging zijn voor rekening van de huurder. De bewijslast van de eventuele ondeugdelijkheid en/of onjuistheid berust bij de huurder.

Artikel 6 Gebruik van het gehuurde

6.1 Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
6.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de voorschriften. Bij de levering ontvangt de huurder een duidelijke schriftelijke gebruiksinstructie.
6.3 Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
6.4 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor het veilig gebruik van het gehuurde. 6.5 Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.
6.6 Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.
6.7 Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.
6.8 Schade ontstaan aan het voertuig van de huurder door (hulp bij) (de)montage door Towboxhuren.nl is geheel voor risico en rekening van de huurder. 6.9 Voor uw en onze veiligheid zijn onze artikelen elektronisch beveiligd. U kunt hiervan meldingen ontvangen op uw mobiele telefoon. Wij benadrukken graag dat wij uitsluitend ons eigendom traceren en niet onze huurders (personen).

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.
7.2 De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in art. 6.1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten. 7.3 Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden. 7.4 Bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient de huurder de cataloguswaarde + 10% van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijs aan de verhuurder te vergoeden. Daarnaast zal de verhuurder tenminste € 25 (exclusief BTW) aan kosten in rekening brengen.

7.5 De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.
7.6 In alle bovenstaande gevallen is de huurder gehouden aan de betaling van, tenminste, de huur over de overeengekomen huurtermijn.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van TowBoxhuren.nl, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden blijven echter onverkort van kracht.
8.2 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.

8.3 Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van TowBoxhuren.nl.

Artikel 9 Tarieven en betaling

9.1 Alle (huur)tarieven zijn incl. 21% BTW en inzichtelijk op de site van TowBoxhuren.nl.
9.2 Towboxhuren.nl behoudt het recht de huurtarieven tussentijds te wijzigen a.g.v. bijvoorbeeld beschikbaarheid en/of seizoensinvloeden. Het kan hierdoor voorkomen dat een huurperiode voordeliger of duurder is/wordt, nadat u een reservering/boeking heeft gemaakt. Eventueel aangepaste tarieven hebben echter geen gevolgen voor uw boeking. U ontvangt altijd het tarief dat op uw boekingsbevestiging staat vermeld. Dit betekent echter ook dat er geen verrekening zal plaatsvinden bij een eventueel lager tarief.
9.3 Het huurbedrag dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste huurdag volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van TowBoxhuren.nl. 9.4 In uitzonderlijke situaties kan schriftelijk overeengekomen worden dat betaling zal plaatsvinden op basis van facturatie. Het orderbedrag dient in dit geval binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. TowBoxhuren.nl brengt vanaf de vervaldatum tot aan de dag waarop het volledige orderbedrag betaald is, een rente in rekening gelijk aan de wettelijke rente plus 10% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Indien sprake is van verzuim en de huurder niet redelijkerwijs meewerkt aan het voldoen van de betalingsverplichting, zal de verhuurder een incasso-procedure opstarten. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de huurder.

Artikel 10 De waarborgsom

10.1 De verhuurder brengt per overeenkomst een waarborgsom in rekening. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. De hoogte van de waarborgsom is inzichtelijk op de site van TowBoxhuren.nl.
10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de waarborgsom eveneens voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan (vooraf per rekening of contant op de dag van overdracht).

10.3 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

10.4 De verhuurder zal de waarborgsom aan de huurder terugbetalen, indien vastgesteld is dat de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde volledig en in goede staat heeft teruggebracht.
10.5 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties, vervanging en reiniging.

Artikel 11 Retourbezorging

11.1 Het gehuurde dient op de overeengekomen datum en (uiterlijke) tijd geretourneerd te worden door de huurder.
11.2 De huurder brengt het gehuurde op het overeengekomen tijdstip terug bij de afhaallocatie van TowBoxhuren.nl
11.3 Retournering kan alleen plaatsvinden door diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
11.4 Het gehuurde dient zonder gebreken geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing en/of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.
11.5 De verhuurder controleert de retour geleverde goederen op volledigheid met behulp van het leveringsdocument dat de huurder bij de levering heeft ontvangen. Vervolgens inspecteert de verhuurder of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform art. 6.
11.6 Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, wordt naast de daadwerkelijke kosten conform art. 6 een opslag gehanteerd van € 25,00 (excl. BTW).
11.7 Het gehuurde dient schoon en droog geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen. Deze bedragen standaard € 20,00 (excl. BTW).
11.8 Indien het gehuurde later retour komt dan de overeengekomen huurtermijn, dan worden de volgende kosten doorberekend;
a. De huurder heeft de verhuurder tijdig op de hoogte gesteld van de extra termijn en dit is bevestigd en geaccordeerd door de verhuurder. De kosten worden verrekend met de op dat moment geldende of overeengekomen tarieven.
b. De huurder heeft de verhuurder niet op de hoogte gesteld van de extra termijn of de verhuurder heeft hier niet mee ingestemd. In dit geval kan de verhuurder de op dat moment geldende dagprijzen rekenen te vermeerderen met een opslag van 50% over de totale huursom.
11.9 De verhuurder controleert bij retour of alle meegeleverde accessoires (originele moersleutel en 2 sets sleutels (dus 4 sleutels in totaal)) aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. In het geval van de moersleutel is dat € 10,00 en in het geval van een sleutelset (2 sleutels) is dat € 20,00. E.e.a. zal door verhuurder worden verrekend met de door huurder betaalde borgsom.

bottom of page